Jízdárenský řád

 

JÍZDÁRENSKÝ ŘÁD

Bezpečnostní a etické podmínky provozu jezdeckého klubu a jezdeckého

výcviku

A. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

1) Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito pokyny.

2) Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo osoby, která za dítě zodpovídá-cvičitel.

3) Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

4) Do prostoru výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby.

5) Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata.

6) V celém areálu JK je zakázáno kouřit.

B. VÝCVIK KONÍ, KURZY A PROVOZOVÁNÍ REKREAČNÍHO JEŽDĚNÍ

1. VSTUP DO AREÁLU (stáje, jízdárna) A POHYB OSOB

• Chod výcviku řídí cvičitel nebo osoba jí pověřená (dále jen trenér).

• Vstup do areálu je povolen pouze účastníkům kurzů a rekreačního ježdění. Hostům pouze v jejich doprovodu, nebo se souhlasem trenéra.

• Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u trenéra a respektovat jeho pokyny.

• Při nepřítomnosti výše uvedených osob není člen oprávněn bez souhlasu vstupovat ke koni do boxu ani s ním jakýmkoliv způsobem manipulovat.

2. PÉČE O KONĚ

• Ke koním lze přistupovat jen se svolením trenéra (cvičitele). Vstup do stájových boxů, jízdárny a výběhů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!

• Ve stájích a prostorách pro zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.

• Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech kdy není jiná možnost koně důrazně oslovit.

• Při výcviku a ošetřování koni je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty nebo kousnutí. Bez vědomí trenéra je přístup ke koním zakázán.

• Při manipulaci s koňmi ve stáji při místování, čištění apod. budou všichni koně uvázáni na ohlávce.

• Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo chapsy doplněné kotníčkovou obuví s rovnou podrážkou. Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile nebo svetr s dlouhým rukávem, kožené rukavice a bezpečnostní vesta. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně. Za tyto předměty nenese JK žádnou zodpovědnost.

3. JEZDECKÝ VÝCVIK, JÍZDA NA KONÍCH

• Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.

• Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Účastníci zdraví kolemjdoucí první.

• Je vhodné, aby účastníci kurzů, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a doporučuje se, aby měli uzavřeno i úrazové pojištění. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů.

• Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat trenéra o svých schopnostech.

• Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků.

• Jezdecký výcvik, jízda na koních je zakázána pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.

Každý je povinen v případě úrazu osoby poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře.